Information Booklet
You can download Company Presentation booklet to recognize more about us.
Chứng chỉ chất lượng
Tài liệu chứng nhận và chất lượng tại đây
+ Xem chi tiết
Việc làm
Cơ hội nghề nghiệp
+ Xem chi tiết

Dây chuyền sản xuất dầu cá và bột cá

Cấu hình 01

Cấu hình 02

Basa/Pangasius Fish oil and Fish meal Process plants