Information Booklet
You can download Company Presentation booklet to recognize more about us.
Ứng dụng
Participation in fairs attended in the past years and the new...+ Detailed Information
Trailer

Liên hệ

 

 

Bạn có thể gọi cho chúng tôi Quang Huy BK  để được phục vụ từ 7:30-17:00 :

 

* Yêu cầu dịch vụ
* Yêu cầu cuộc hẹn bảo trì
* Báo cáo sự cố
* Sự hài lòng và khiếu nại của khách hàng

Quang Huy BK SERVICE sẽ theo dõi và cập nhật cho bạn để có kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

 

EMAIL : info@quanghuybk.com
              vahuy@yahoo.com
Phone : (028) 39470 172 
FAX     : (028) 39470173
Mobile : +84 903963630